SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

Elsősegélynyújtás tanfolyam

 

Az egészségügyi vizsga megléte feltétele

a jogosítvány kiadásának!


Az elsősegélynyújtás vizsgára felkészítő


tanfolyam iskolánkban, e-learning formában végezhető el.

 

Az e-learning tanfolyami oktatás díja:14.500.-Ft/70 nap


Az e-learning tanfolyami oktatásra bármikor lehet jelentkezni

az iskolában, vagy online a weboldalról itt:

 

preview

https://shop.szuperjogsi.hu/termek/elsosegelynyujtas-tanfolyam/

 

 
 
 Vizsgára jelentkezés
 
Az Egészségügyi vizsga a Vöröskeresztnél tehető le.
 
Egészségügyi vizsga díja:15.500.-Ft

Vizsgára jelentkezni a Vöröskereszt weboldalról lehet itt:

 Magyar_Vrskereszt.png - 47,32 kB

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgaszabályzat

Érvényességi terület
Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

Vizsgabizottság
A vizsgabizottság két főből áll. A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.

A vizsgabizottság illetékes:

 • jelen vizsgaszabályzat és a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási
 • rendszer vonatkozó szabályainak betartására,
 • a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére,
 • a vizsga eredményének megállapítására,
 • csalási cselekmények ügyében döntésre,
 • igazolás kiadására.

A vizsga tárgya és segédeszközök

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. A vizsga tartalma, menete, követelményei a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgára bocsátás és jelentkezés
Vizsgára bocsátható, aki:

 • előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és
 • a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a
 • vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot, és
 • arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és
 • a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja.

Vizsga időpontja és helye
A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás
Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.
A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

 • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,
 • akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,
 • legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,
 • rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

Csalás, szabálytalanságok
Ha a vizsgázó, a vizsga során:

 • meg nem engedett segédeszközt használ,
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza,
 • az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny
 • adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,
 • megtévesztésére tesz kísérletet,
 • figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható.

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.

A vizsgateljesítmény értékelése
Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki a elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga-anyagok
A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv


A vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása
A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. Az Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

Vizsgadíjak
A vizsga vizsgadíj köteles. Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői vélemény, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani, akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Felülvizsgálati záradék, hatályba léptetés és érvényesség
A vizsgaszabályzatot a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási rendszerével összhangban, adja ki. A szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá, a Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. Ez a vizsgaszabályzat érvényben marad egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig.

 

Feladatok
A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:
 • kötelezően bemutatandó gyakorlatok:
- újraélesztés 1 segélynyújtóval,
- betegvizsgálat,
- eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)
 • “A” tétel megoldása,
 • “B” tétel megoldása.
A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását az “Elsősegélynyújtás vizsgafeladatok” minőségirányítási előírás tartalmazza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.

A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató felelős.


A vizsga minősítése

1. A VIZSGÁZÓ MINŐSÍTÉSE
A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1. Megfelelt, aki
Ø Az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte,
Ø Az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és
Ø bukást jelentő hibát nem követett el.

1.2. Nem felelt meg
Ø bukást jelentő hibát követett el, és/vagy
Ø tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.

2. Önmagukban bukást jelentő hibák LISTÁJA

Újraélesztés
§ az elhelyezkedés hibás
§ a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő
§ a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek
§ a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

Életjelenségek vizsgálata
§ az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri,
§ a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása
§ a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,
§ ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet
§ durva átfordítás, mozgatás,
§ a fej hátraszegése elmarad,
§ instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása
§ a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad,
§ a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszűntető eljárás sem történik,
§ ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
§ nyomókötést tesz fel a nyakra,
§ vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
§ a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása
§ hűtés elmaradása,
§ idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok
§ ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

Bukósisak levétele
§ indikációját nem tudja,
§ fej-nyak mozgatásával próbálja levenni,
§ két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás)
§ indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
§ nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás
§ az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések
§ csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja)
 
 
 
 
Forrás: Magyar vöröskereszt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nézd meg a többi menüpontot is!!!      Kapcsolgass!!!

 

 

 

photo.jpg - 3.78 kb

vissza a főmenübe